ดีอี รีแบรนด์ดิ้ง พลิกโฉมองค์กร มุ่งสู่ผู้นำการพัฒนาดิจิทัลอย่างยั่งยืน

Share

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  เปิดเผยว่า ตั้งแต่มีการประกาศจัดตั้งกระทรวง ดีอี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ได้มีกำหนดการใช้ตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ตราพระพุธ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงฯ ออกแบบโดยกรมศิลปากร ที่กำหนดให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ 2. ตราสัญลักษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น DE, MDES และอื่นๆ

ในส่วนของตราสัญลักษณ์แบบไม่เป็นทางการนั้น เนื่องจากไม่สะท้อนอัตลักษณ์ของกระทรวงฯ ได้อย่างชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ยากต่อการจดจำของประชาชน  บ่อยครั้งที่ทำให้เกิดความสับสนในการนำไปใช้งาน ดังนั้นกระทรวงฯ จึงได้พิจารณาปรับปรุงและกำหนด “ตราสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการ” เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงฯ

สำหรับรูปแบบของตราสัญลักษณ์แบบไม่เป็นทางการใหม่ มีโทนสีเขียวมรกต แสดงถึงการเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ และนวัตกรรม ให้อารมณ์ความรู้สึกสดชื่น ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายในการนำพาสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีสีขาวประกอบ สื่อถึงความบริสุทธิ์ใจ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการทำงาน

ด้านตัวอักษรย่อ “DE” (Digital Economy) มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต โดยมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้ (∞) เป็นแรงบันดาลใจหลัก สื่อถึงการเติบโต ความก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และไร้ขีดจำกัด ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง และการเชื่อมโยงที่หลากหลาย สอดคล้องกับปรัชญาการทำงานของกระทรวงฯ

ส่วนโครงสร้างมีการเปิดปลายของตัว E ให้ความรู้สึกถึงโลกคู่ขนาน คือโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกดิจิทัลที่ดำรงอยู่และเชื่อมโยงกัน

นอกจากนี้ยังสามารถตีความโครงสร้างรวมเป็นตัว S ซึ่งย่อมาจาก “Society” บ่งบอกถึงบทบาทสำคัญของ กระทรวงฯ ในการพัฒนาสังคม แสดงถึงพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว มุ่งเน้นการสื่อสารถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของกระทรวง ดีอี ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัล เพื่อการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ไปสู่การขับเคลื่อนประเทศสู่สากลอย่างยั่งยืน โดยจะมีการทดลองใช้ตราสัญลักษณ์แบบไม่เป็นทางการ ควบคู่กับ ตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวง ดีอี  (ตราพระพุธ) เพื่อการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทและการดำเนินงานของกระทรวงฯ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาทดลองใช้ประมาณ 1 ปี ให้หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุง ก่อนที่จะมีการนำมาใช้งานอย่างเป็นทางการ ควบคู่กับตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ (ตราพระพุธ) ต่อไป” ปลัดกระทรวง ดีอี กล่าว