NT เดินหน้า “โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” พัฒนาความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชนและเยาวชนในบึงกาฬ

Share

NT พร้อมหน่วยงานภาครัฐในบึงกาฬร่วมนำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัล ณ ชุมชนคนรักษ์บึงกาฬ มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

 นายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนคนรักษ์บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ได้แก่ นายธนาพงศ์ แสนสุภา รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ นาย ชาญชัย  แสนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และนายวัชรพล สุภัควนิช  โทรคมนาคมจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างต้นแบบให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัท โทรคมนาคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจ ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ชุมชนฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

นายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล พัฒนาการจังหวัด สถาบันการศึกษา และ NT ในจังหวัดบึงกาฬ ว่าเป็นการนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ชุมชนคนรักษ์บึงกาฬ ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ รายได้ และยังเปิดโอกาสในการร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่รู้จักในโลก Online ผ่านความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.บึงกาฬ ซึ่งการนำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club จะช่วยให้ชุมชนได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของประชาชนและชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ไอซีทีสร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคต

นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน NT กล่าวว่า โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club  เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนและชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ NT เช่น ในด้าน Internet of Thing หรือ IoT ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) การอบรมให้ความรู้ในโครงการ Smart kids code การสอนทักษะเขียน Code การจัดอบรมการใช้ Social Media เทคนิคด้านการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ การจัดทำ Content บนสื่อออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องให้แก่เยาวชนเพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าของชุมชน และสร้างรายได้จากการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์  โดยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชุมชนรักษ์บึงกาฬมีหลากหลาย อาทิ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้ามัดหมี่สีธรรมชาติ สินค้าแฮนด์เมดจากผ้าพื้นบ้านปักมือ เช่น พวงกุญแจ กระเป๋า ผ้าพันคอ เป็นต้น ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติแปรรูปเป็นผ้าถุง กระเป๋า กระโปรง เสื้อ กางเกง และสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ ข้าวเกรียบว่าว ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นต้น

 ชุมชนคนรักษ์บึงกาฬจึงเป็นชุมชนที่ 79 ของโครงการ  โดยภายในปี 2566 นี้ NT ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู ชุมชนระแหง จ.ตาก ชุมชนอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ และชุมชนบ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งจะทำให้มีชุมชนในโครงการครบทั้ง 77 จังหวัด รวม 83 ชุมชน