โรงพยาบาล/สถาบัน 11 แห่งในพื้นที่ทุ่งพญาไท สร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพการบริการประชาชนร่วมกัน

Share

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายที่เชื่อมโยงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยมีโรงพยาบาล / สถาบัน ทั้ง 11 แห่ง ในพื้นที่ทุ่งพญาไท และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายที่เชื่อมโยงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่  14 – 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการการบริหารงานมหกรรมคุณภาพและทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การประกวดผลงานคุณภาพ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การต่อยอดขยายผลงานคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท เป็นกิจกรรมด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ที่สถานพยาบาลชั้นนำทั้ง 11 แห่ง ที่ตั้งในพื้นที่พญาไท ที่มารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย ที่ประสานศักยภาพที่เป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยในแต่ละสาขา ให้มาเชื่อมโยงศักยภาพที่มีอยู่ เสริมสร้างคุณภาพการให้การบริการร่วมกัน โดยสถานพยาบาลทั้ง 11 แห่ง จากสังกัด กรมการแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก กรมสุขภาพจิต  และ มหาวิทยาลัยมหิดล  ถึงแม้จะมีต้นสังกัดที่ต่างกัน แต่สามารถรวมตัวกันได้ ผ่านกระบวนการคุณภาพ สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือด้านทรัพยากร  ที่แต่ละแห่งมีอยู่ ระหว่างกัน โดย มีตัวอย่าง ของการประสานศักยภาพที่ดีระหว่างกัน ได้แก่ โครงการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (YMID) โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่งพักฟื้น โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  โครงการ SMART Med Record RJ-QSNICH โรงพยาบาลราชวิถี และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  โครงการคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุในเขตทุ่งพญาไท สถาบันประสาทวิทยา และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วย Home Care โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ความร่วมมือดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาตอาการอุดกั้นทางเดินหายใจ  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง อติพร อิงค์สาธิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่าโครงการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (YMID) โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่งพักฟื้น โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  ด้วยวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะอักเสบเฉียบพลันของไส้ติ่ง ที่อาจมีพื้นที่พักฟื้นหลังการผ่าตัดไม่เพียงพอที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  จึงได้ประสานความร่วมมือ ในเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ร่วมกับ โรงพยาบาลสงฆ์ และ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ที่จะส่งต่อผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่ง ให้ไปพักฟื้นดูอาการต่อที่ โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ที่ยังมีศักยภาพเหลืออยู่ ที่จะเปิดโอกาสให้เข้าถึงการรักษาฉุกเฉินได้มากขึ้น ลดภาระของผู้ป่วยที่จะต้องแสวงหาโอกาสในการรับบริการที่มีอยู่อย่างจำกัด

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า โครงการ SMART Med Record RJ-QSNICH โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติบรมราชชนนี การทำเวชระเบียนทารกแบบเดิม ต้องใช้คนและเวลาในการดำเนินการ เอกสารที่ได้มาไม่ได้ใช้ทุกอัน ในการดูแลทารกที่ป่วยต้องใช้เวลา ทำให้ประสิทธิภาพการดูแลไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน การนำระบบ lean และ IT ร่วมกับ Paperless มาใช้ในการพัฒนางานทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ลดการใช้คน ลดขั้นตอนการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ และทารกที่ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทารกปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า  โครงการคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุในเขตทุ่งพญาไท  ของสถาบันประสาทวิทยา และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คลินิกสูงอายุคุณภาพ สถาบันประสาทวิทยา ก่อตั้งโดยทีมสหวิชาชีพ  เพื่อให้บริการดูแลผู้ป่วยสูงวัยที่ปัญหาซับซ้อน ทางระบบจิตประสาท ไขสันหลังและโรคร่วมต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ทางอายุรศาสตร์ จิตเวช Neuropsychiatry จิตวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด จักษุสูงอายุ ทันตกรรมสูงอายุ และประสาทศัลยศาสตร์  โดยมีทีมสนับสนุนคือ เภสัชกร  นักโภชนาการ ห้องปฏิบัติการ พยาบาลงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และงานผู้ป่วยนอก ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้ป่วยสูงอายุมารับบริการจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงในพื้นที่ทุ่งพญาไท และญาติของบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล ในเขตทุ่งพญาไท อาทิ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทั้งเฉพาะทางและทั่วไป มารับการรักษา ในปัญหาทาง Neuropsychiatry และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในการให้บริการ  และ ได้มีการเชื่อมโยงทางวิชาการ โดยได้จัดการประชุมวิชาการสูงอายุคุณภาพสหวิชาชีพ Interesting Ageing Case Conference: Multidisciplinary approach  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ดูแลรักษาผู้สูงอายุ และพัฒนาองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ซับซ้อน ให้เข้มแข็ง ในพื้นที่ โรงพยาบาลและสถาบันฯ ในเขตทุ่งพญาไท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วย Home Care  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทันตสุขภาพช่องปากแบบครบวงจร ที่มุ่งการส่งเสริมป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก สามารถพึ่งตนเองและทำกิจวัตรประจำวันได้ และสร้างเครือข่ายผู้รับการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ