ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา All For Education

Share

กระทรวงมหาดไทย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (All For Education) เป็นที่เรียบร้อย โดยมี  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายสนั่น  สนธิเมือง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงาน (วันที่  1  ตุลาคม 2565  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  กล่าวว่า ในวันนี้  ทุกภาคส่วนให้นโยบายด้าน การพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชน พร้อมยังสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม  ซึ่งน่ายินดีที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำมาเป็นแนวทางในการบริหาร และการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและตรวจสอบการดำเนินงานได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะสู่ประชาชน สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นการรวบรวมหรือนำผลงานที่ผ่านการติดตาม สนับสนุน ประเมินผล วางระบบกลไก มานำเสนอแลกเปลี่ยนกันในระดับประเทศ โดยที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ได้ลงพื้นที่ และนำผลงานที่ผ่านการประเมินผล ประเภท โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ยึดบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวันนี้ได้นำทุกผลงานที่ติดตาม มารายงานประเมินผลเชิงประจักษ์ ผ่านผลงานทุกชิ้นที่จัดแสดงและการประกวดทักษะต่างๆ ภายในงานครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญและร่วมมือแบบบูรณาการ”

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เปิดเผยว่า“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้จัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคน จะเกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายสนั่น  สนธิเมือง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า “ในนามจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวอำเภอทุ่งสง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ  ประจำปี ๒๕๖๕ “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All for Education) ในวันนี้ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานกว่า 1,800 ปี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคใต้  มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย  ในส่วน อำเภอทุ่งสง  เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีอารยธรรมเก่าแก่สืบทอดมาช้านาน เป็นเมืองชุมทางการคมนาคม  การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ทั้งทางรถยนต์ รถไฟและมีสนามบิน ที่ผ่านมาจึงสามารถจัดการแข่งขันระดับประเทศอย่างลุล่วง ผลงานของเยาวชนผู้ชนะเลิศเป็นที่น่าพอใจ และเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์และมาตรฐานให้กับทุกฝ่ายได้นำไปพัฒนาการเรียนการสอนกับเยาวชนให้ดียิ่งๆ ขึ้น ในครั้งต่อๆ ไป”