Tag: กระจกตา

จักษุแพทย์ชี้ค่าสายตาคนยุคดิจิทัลเปลี่ยนทุกปี เพราะจ้องหน้าจอไม่พัก

สิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึง ‘การมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือการมองเห็น’ เพราะทำให้การดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมประจำวันต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยในรายงาน World report on