Tag: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รมว.ดีอี ร่วมประชุมงานเทคฯ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ย้ำความร่วมมือรัฐ – เอกชน ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมงานเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Digital and Intelligent APAC Congress 2024