Tag: ถือครองมากกว่า 6 เบอร์

กสทช.- AIS ออกโรง ย้ำอีกครั้งให้ ลูกค้าที่ถือครองเลขหมายตั้งแต่ 6 เบอร์ขึ้นไป เข้ามายืนยันตัวตน ภายใน 13 ก.ค. 67 ก่อนถูกระงับ

จากความร่วมมือระหว่าง AIS และ กสทช. ในการป้องกันประชาชนจากแก๊งมิจฉาชีพ ผ่านการเชิญชวนให้ลูกค้าที่ถือครองเลขหมายตั้งแต่ 6 เบอร์ขึ้นไป เข้ามาดำเนินการยืนยันตัวตน เพื่อลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมออนไลน์