Tag: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดีอี ย้ำ ไม่ปิดใช้งาน “โมบายแบงก์กิ้ง”

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการทำงานร่วมกันของ กระทรวงดีอี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง