Tag: บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

AI ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ เพิ่มความแม่นยำ CMKL, TBR และ TCCtech ผนึกกำลังด้าน AI เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในยุคที่ธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดความหลากหลาย นวัตกรรมเข้ามามีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้บริโภค รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น