Tag: พื้นที่สีเขียว

AIS Go Green สานต่อภารกิจสร้างกำแพงกรองฝุ่น สนับสนุนต้นไม้แล้วกว่า 75,000 ต้น

AIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มุ่งสร้าง Green Network ในทุกมิติ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้น กับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่น ลดมลพิษ ดูดซับกลิ่น  เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานคร นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ AIS เราจึงได้ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายของ