Tag: วันคนพิการสากล

TikTok ร่วมฉลองวันคนพิการสากล ผ่านแคมเปญ #DisabilityPower

TikTok ร่วมเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลด้วยแคมเปญ #DisabilityPower นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความหลากหลายและสังคมที่เปิดกว้างต่อทุกคน แคมเปญนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ริเริ่มโดยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ยืนหยัดทุ่มเทในการปลดล็อกโอกาสทางอาชีพให้กับผู้พิการที่มีความสามารถหลากหลายให้ได้รับการสนับสนุน รวมถึงมอบสุขภาวะบนโลกดิจิทัลที่เปิดกว้างและปลอดภัยให้แก่พวกเขา เพื่อเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มผู้พิการในการบอกเล่าเรื่องราว และสร้างคอมมูนิตี้ที่สามารถเข้าถึงได้และเท่าเทียมกันมากขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการกว่า 2,240,537 คน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ