Tag: ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

AIS ผนึกกำลัง 3 องค์กร ชูภารกิจคนไทยไร้ e-waste

จากปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  AIS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการ คนไทยไร้ e-waste ที่มุ่งสร้างปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ล่าสุดได้ขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่าง เจมาร์ท