Tag: หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์

กระทรวง พม.ร่วมกับ AIS ปักหมุดภารกิจสร้างพลเมืองดิจิทัล ให้รู้เท่าทันทุกภัยไซเบอร์ ดันหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมมือกับ AIS และภาคีเครือข่ายทั้งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือปัญหาภัยไซเบอร์อย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อทักษะความฉลาดทางดิจิทัล “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ไปยังบุคลากรของ พม.