Tag: โครงการเรือไฟฟ้า

ทีทีเอ เรือด่วนเจ้าพระยา เปิดท่าเรือใหม่ “ท่าเรือวัดบำเพ็ญเหนือ” (ตลาดน้ำขวัญเรียม)

กิจการร่วมค้า ทีทีเอ เรือด่วนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดย