Tag: International Drug Forum 2566

สธ. จัดประชุมวิชาการยาเสพติด บูรณาการทุกภาคส่วนระดับประเทศและนานาชาติ ขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ International Drug Forum ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและนานาชาติในการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข