วศ.อว. ประกาศนโยบายคุณภาพ เน้นการให้บริการด้าน วทน. ที่มีคุณภาพ

Share

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามในประกาศนโยบายคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Quality Policy) เพื่อให้บุคลากรได้ทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเป้าเป็นองค์กรนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวว่า การออกนโยบายคุณภาพดังกล่าวของ วศ. มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ดังนิยามนโยบายคุณภาพของ วศ. “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นการให้บริการและสนับสนุนการให้บริการ งานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และเครือข่ายพันธมิตร”