Category: Book

ห้องสมุดเอี่ยน ฉ่อย ยับ หลักหมายของเมืองทางสติปัญญาบนแผ่นดินสงขลา

ห้องสมุด ไม่ใช่แค่ชื่อเรียกอาคาร สถานที่ ที่ใช้เก็บหนังสือเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่สาธารณะที่สำคัญสำหรับชุมชน ในการใช้แบ่งปัน พื้นที่ ข้อมูล และเชื่อมโยงคนเข้าหากัน  เป็นที่ที่ใช้เรียนรู้ แสวงหาความรู้ เปิดโลกกว้าง ล่าสุดโครงการห้องสมุดแห่งเมืองสงขลา