CPNREIT ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมเพิ่มทุนโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม 2

Share

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ทำรายได้รวมงวด 9 เดือนที่ 4,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดรับกับการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ พร้อมประกาศจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.2570 บาทต่อหน่วย  ตอกย้ำการเป็นกองทรัสต์ประเภทศูนย์การค้าและค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมกันนี้ CPNREIT ได้เดินหน้ายื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย เพื่อเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (ช่วงต่ออายุ) และโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) มูลค่ารวมทั้งสินไม่เกิน 25,014 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม

นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT กล่าวว่า กองทรัสต์ CPNREIT มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลัง COVID-19 คลี่คลาย สอดคล้องกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย โดยไตรมาส 3/2566 มีรายได้รวม 1,468 ล้านบาท เติบโต 13.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,025 ล้านบาท เติบโต 18.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยธุรกิจศูนย์การค้าที่เป็นธุรกิจหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ในปัจจุบันทั้ง 7 โครงการ มีการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยภาพรวมสำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2566 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ในปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของของศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ประมาณ 93% มีจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

จากผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับแผนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมและการปรับปรุงโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้ประกาศจ่ายปันผลประจำไตรมาส 3 ปี 2566 ในอัตรา 0.2570 บาทต่อหน่วย กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่  7 ธันวาคม 2566

นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส กล่าวต่อว่า โครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และ โครงการเซ็นทรัล พระราม 2 เป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อ CPNREIT โดยเป็นทรัพย์สินเดิมที่กองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบัน และตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นโครงการที่มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ CPNREIT มาโดยตลอด การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยรักษาระดับรายได้จากการดำเนินงานของ CPNREIT ให้มีความต่อเนื่องและเติบโตในระยะยาว และยังทำให้ CPNREIT ยังคงรักษาการกระจายความเสี่ยงจากแหล่งที่มารายได้ของโครงการและทำเลที่ตั้งของทรัพย์สิน สำหรับความคืบหน้าในการเตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์ ปัจจุบัน CPNREIT ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในปี 2567