สดช. เชิญชวนสมัครทุน ป.เอก-โทสาขาอวกาศ ปั้นกำลังคนเกาะติด 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

Share

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า สดช. เชิญชวนคนรุ่นใหม่  สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ภายใต้กรอบความร่วมมือกับองค์การด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ( Asia-Pacific Space Cooperation Organization : APSCO) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสร้างกำลังคนที่มีศักยภาพ รองรับเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต อีกทั้งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

 

สำหรับทุนการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย

  1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมอวกาศ (APSCO-HIT-PhD Program-2023) ของสถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565)

 

  1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการบริหารจัดการ และวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 

และ 3. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการสำรวจและทำแผนที่ ของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566)

 

“เศรษฐกิจอวกาศ มีแนวโน้มเพิ่มความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้กำหนดให้อุตสาหกรรมอวกาศเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ (New Engine of Growth) ขณะที่ ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกว่า 35,600 กิจการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ประมาณ 56,122 ล้านบาทต่อปี”  นายภุชพงค์กล่าว

 

ปัจจุบัน เศรษฐกิจอวกาศ มีบทบาทเป็นหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในหลายประเทศ นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ ยังช่วยให้ประชาชนในทุกพื้นที่เข้าถึงสัญญาณการสื่อสาร บริการอินเทอร์เน็ต ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลด้านการเกษตร อีกทั้งสนับสนุนการจัดการและวางแผนฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ความร่วมมือด้านอวกาศภายใต้องค์การ APSCO ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ตั้งขึ้น  เมื่อปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ และการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  ปัจจุบันมีสมาชิก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มองโกเลีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐตุรกี ประเทศไทย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (รัฐผู้ลงนาม) ทั้งนี้ สดช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานและติดตามการดำเนินงานของ APSCO ในส่วนของประเทศไทย

 

นายภุชพงค์ กล่าวว่า สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฯ สามารถศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เงื่อนไข และวิธีการ ได้ที่ https://bit.ly/3fxCn2y และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนมายัง กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในเวลาก่อนครบกำหนด   ปิดรับสมัครที่ระบุไว้สำหรับแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่   02-141-6882 หรือ sakolwan.n@onde.go.th และ onde_apsco@onde.go.th