ยูโอบีประกาศแผน 2050 NET ZERO ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Share

ยูโอบี ประกาศคำมั่นที่ท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 หรือปีพ.ศ. 2593 ซึ่งเน้นย้ำเป้าหมายของธนาคารในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมเพื่อผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่อย่างยืนควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำมั่นของยูโอบีครอบคลุม 6 ภาคอุตสาหกรรม อันได้แก่ พลังงาน ยานยนต์ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ด้านพลังงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเหล็กกล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยทั้ง 6 ภาคอุตสาหกรรมนี้คิดเป็นร้อยละ 60 ของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อลูกค้าธุรกิจของธนาคาร

ยูโอบีนำแบบจำลองวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ทั่วโลก แนวทางสู่ Net Zero นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่แน่วแน่ของยูโอบีต่อความต้องการการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการเข้าถึงพลังงานแก่บรรดาประเทศที่มีความหลากหลายทั่วภูมิภาค

มร วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมุ่งมั่นเรื่อง Net Zero ของธนาคารต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนผ่านที่เป็นระบบระเบียบและครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยต้องคำนึงถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ เมื่อเราปรับลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เราก็ต้องมั่นใจว่าชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนจะต้องพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

“การหาจุดสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อหนทางสู่ Net Zero จึงเป็นเรื่องสำคัญ เป้าหมายของยูโอบีนั้นแม้จะดูท้าทาย แต่ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ทั่วโลกสำหรับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย”

คำมั่นของยูโอบีนี้รวมถึงเป้าหมายระหว่างทางสำหรับปี 2030 หรือปีพ.ศ. 2573 ที่สะท้อนถึงความคืบหน้าระยะใกล้ที่จำเป็นต่อหนทางสู่ Net Zero

นอกจากนี้ ยูโอบียังคงมุ่งมั่นยุติการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนภายในปี 2582 นอกเหนือจากการยกเลิกอนุมัติสินเชื่อใหม่ๆ แก่โครงการก่อสร้างหรือขยายโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อน

ยูโอบีมีแผนนำ Net Zero รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มความพยายามในการร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นมากยิ่งขึ้นเพื่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ตลอดจนจัดทำรายงานประจำปีเพื่อติดตามความคืบหน้าของคำมั่นเรื่อง Net Zero ของธนาคาร ในอนาคต หากมีข้อมูลและภาพจำลองภูมิอากาศเพิ่มขึ้น ธนาคารจะขยายขอบเขตของเป้าหมายนี้เพื่อให้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ

เพื่อตอกย้ำคำมั่นต่อความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วภูมิภาคและทั่วโลก ยูโอบีจึงได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในกลุ่ม NetZero Banking Alliance (NZBA)[1] ซึ่งประกอบด้วยธนาคารที่เป็นภาคีสมาชิกจำนวน 121 แห่งจาก 41 ประเทศทั่วโลก โดยมีสินทรัพย์ธนาคารรวมทั่วโลกอยู่ที่ 70 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ