Tag: คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

สกมช. ผนึกฟอร์ติเน็ต ดันโครงการเติมกำลังคนสายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จับมือ ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย ภายใต้โครงการ Brighten Your Future by Cyber Skill สร้างอนาคตที่สดใสด้วยทักษะทาง Cyber วางเป้าหมายช่วยเหลือทั้งผู้ว่างงาน