Tag: ม.หอหารค้าไทย

ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เชิดชู 2 นักบริหารระดับประเทศ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  (กลาง) มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้แก่ นายชนินทธ์