Tag: ยูโอบี

ยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Womenpreneur: Tech and Sustainability เสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิงด้วยเทคโนโลยีและความยั่งยืน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Womenpreneur เพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิงให้ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลด้วยเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดำเนินการโดยเดอะ ฟินแล็บ ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

โครงการ Smart Business Transformation ช่วยเอสเอ็มอีไทยปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับ เดอะ ฟินแล็บ หน่วยงานบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อพัฒนานวัตกรรมภายใต้ธนาคารยูโอบี สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทยมากกว่า 250