Tag: ETDA

ETDA เปิด 10 ทีมสุดท้าย สู่รอบไฟนอล EDC Pitching

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรายชื่อ 10 ทีมสุดท้าย ที่ได้ไปโลดแล่นต่อกับกิจกรรม EDC Pitching