NT โชว์ความพร้อมนำสายสื่อสารลงดิน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 นครราชสีมา

Share

นาย กรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 นครราชสีมา โดยมี     นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมนำชมการนำสายสื่อสารลงดินในส่วนความรับผิดชอบของ NT ซึ่งโครงการดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับ บริษัทสื่อสารภาคเอกชนทุกเครือข่ายเข้าดำเนินการรื้อสายไฟฟ้า สายสื่อสาร บริเวณถนนสายรอง หน้าวัดหนองบัวรอง ถึงแยกตรงข้ามไปรษณีย์ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารตามวัตถุประสงค์โครงการ

สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่1 นครราชสีมา NT ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายและนำสายสื่อสารลงใต้ดินเรียบร้อยแล้วทุกเส้นทางทั้ง 6 LOT ตามแผนของ กสทช.ปี 2563 ประกอบด้วย

LOT 1 ถนนราชดำเนิน ถนนชุมพล ระยะทาง 2.91 กม. ดำเนินงานสร้างท่อร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 4 กุมภาพันธ์ 2564

LOT 2 ถนนสุรนารี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด ถนนจอมสุรางค์ยาตร์(บางส่วน) และถนนโพธิ์กลาง (บางส่วน) ระยะทาง 4.64 กม. ดำเนินงานสร้างท่อร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 1 เมษายน 2564

LOT 3 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนบัวรอง ถนนโยธา และถนนโพธิ์กลาง ระยะทาง 5.10 กม. ดำเนินงานสร้างท่อ ร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 มิถุนายน 2564

LOT 4 ถนนราชดำเนิน ถนนราชนิกูล ถนนไชยณรงค์ ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย และถนนสรรพสิทธิ์ระยะทาง 5.67 กม. ดำเนินงานสร้างท่อร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 พฤษภาคม 2564

LOT 5 ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนมนัส ถนนมหาดไทย ถนนจอมพล ถนนอัษฎางค์ ถนนยมราช และถนนพลแสน ระยะทาง 6.26 กม. ดำเนินงานสร้างท่อร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 มิถุนายน 2564

LOT 6 ถนนจักรี ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนสรรพสิทธิ์ และถนนกำแหงสงคราม ระยะทาง 5.81 กม. ดำเนินงานสร้างท่อ ร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการ 1 ถนน 1 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ อีก 1 เส้นทาง ตามแผนของ กสทช.ปี 2565 นั้น NT ได้ดำเนินการในเส้นทางเฉลิมพระเกียร์ติถนนจอมพล (แยกหลักเมืองถึงประตูพลแสน 2 ฝั่งถนน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รวมระยะทางทั้งหมด 31.79 กิโลเมตร