กสว.จัดสรรงบประมาณ ปี67 เร่งเสริมแกร่งหลากวาระใหญ่ระดับชาติตามนโยบายรัฐ ด้วยทุน ววน.

Share

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อหารือวาระต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดคำของบประมาณขั้นต้นหรือ Pre-ceiling ของแผนงาน P8 เพื่อให้ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Enterprise: IDE ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนงาน P14 การพัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิตโดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมแผนงาน P25 การพัฒนาความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ หรือ Semiconductor และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของกองทุนส่งเสริม ววน. และโครงการร่วมทุนของภาครัฐและเอกชนในกองทุนที่สนับสนุน สตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธาน กสว.กล่าวว่า การปรับปรุงรายละเอียดคำขอฯ และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจุดมุ่งเน้นที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และนโยบายของรัฐบาลต่อการพัฒนาประเทศ ในส่วนนี้ กสว. จึงได้มีการหารือและมีนโยบายในการดำเนินงานที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของเกษตรและอาหาร ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำผลการวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ซึ่งสามารถเห็นผลกระทบเป็นวงกว้างเนื่องจากภาคการเกษตรมีผู้ได้รับประโยชน์เป็นจำนวนมากจึงมอบให้ สกสว. ได้จัดเตรียมโครงการสำคัญ ภายใต้แผนงานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และแผนงานสำคัญอื่นๆ ไว้เสนอแก่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายให้มากขึ้น

ดังนั้นที่ประชุม จึงได้พิจารณาแนวทางการปรับแผนดำเนินการและงบประมาณเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (RU: Research Utilisation) ใน 3 ประเด็น คือ 1.การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและส่งเสริมผู้ประกอบการในธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) โดยมุ่งเน้น SMEs และ Startup 2.การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาเชิงระบบในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้กลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ 3. ความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ และการดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยมอบ สกสว. ประสานแจ้งหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ทั้ง 9 หน่วย จัดทำสรุปข้อเสนอแผนงานย่อยรายประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

happiness asian old senior retired couple enjoy videocall to family together on sofa in living room at home,asian people use smartphone communication to family home isolation ides concept

นอกจากแผนงานที่สนองตอบความต้องการของรัฐบาลแล้ว ยังพิจารณาแผนงานที่ตอบสนองต่อนโยบาย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทั้งในประเด็นท้าทายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง ก้าวกระโดด ภาระหนี้ครัวเรือน สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ ประเด็นเร่งด่วน เช่น แก้ปัญหาหนี้สิน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และประเด็นการสร้างรายได้ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เป็นต้น รวมถึงแนวทางการกลั่นกรองคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Development)

ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ หรือ semiconductor และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานทดแทนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการร่วมทุนของภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ Venture Capital (VC) หรือกองทุนร่วมลงทุน ซึ่งสามารถสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ธุรกิจสตาร์ทอัพ และผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนกลับคืนสู่กองทุนส่งเสริม ววน. ในฐานะผู้ร่วมลงทุนให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศการใช้นวัตกรรม สร้างผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย