โครงการที่พักนักเดินทาง

Share

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญผู้ประกอบการที่พัก ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และชุมชน ที่ได้จดแจ้งเป็นที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมเรียบร้อยแล้ว หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดแจ้งที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
สมัครเข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี 2566 เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการด้านที่พักให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

เกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง Home Lodge มีองค์ประกอบ 5 ด้าน 14 ตัวชี้วัด
1.องค์ประกอบด้านความสะอาด 2.องค์ประกอบด้านความสะดวก 3.องค์ประกอบด้านความปลอดภัย 4.องค์ประกอบด้านความเป็นธรรม 5.องค์ประกอบด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากการสแกน QR Code ในภาพ หรือ  https://cdn.me-qr.com/pdf/14236024.pdf