ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เชิดชู 2 นักบริหารระดับประเทศ

Share

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  (กลาง) มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้แก่ นายชนินทธ์ โทณวณิก (ที่ 2 จากซ้าย) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล (ซ้ายสุด) นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (ขวาสุด)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี