Tag: คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กสว.จัดสรรงบประมาณ ปี67 เร่งเสริมแกร่งหลากวาระใหญ่ระดับชาติตามนโยบายรัฐ ด้วยทุน ววน.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อหารือวาระต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดคำของบประมาณขั้นต้นหรือ Pre-ceiling