Tag: ์NT

NT เดินหน้า “โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” พัฒนาความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชนและเยาวชนในบึงกาฬ

NT พร้อมหน่วยงานภาครัฐในบึงกาฬร่วมนำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัล ณ ชุมชนคนรักษ์บึงกาฬ มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง  นายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth