Tag: DMT

DMT ตั้งคณะทำงาน 7 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เดินหน้านโยบายขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจ  พร้อมร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองโดยรอบทางยกระดับฯ เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน